• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Wholesale / B2B

Hi, welkom op DesignClaudshop.com 

Super leuk dat je interesse hebt in DesignClaud en onze producten. Wij bieden onze producten op verschillende manieren aan in de B2B markt en in de B2C markt. 

Woningbouw, makelaars en andere bedrijven

Voorgaande klanten in de B2B markt waren bijvoorbeeld webwinkels en conceptstores. Maar ook makelaarskantoren, bouwbedrijven en andere bedrijven hebben ons benaderd voor B2B. Zij waren bijvoorbeeld op zoek naar relatiegeschenken, kerstcadeaus of andere geschenken in de vorm van stadskaart posters. Zo hebben we diverse foliedruk stadskaarten geleverd voor een woningbouwvereniging die een tiental woningen ging opleveren. Stadskaarten zijn daarom een geschikt artikel voor de B2B markt.

Webwinkels en Conceptstores

Webwinkels en conceptstores hebben vaak interesse in een ander aanbod zoals stationery waarvan de planners, kalenders en ansichtkaarten goed scoren. Kinderkamer posters in A4 en A3 formaat zijn ook goedlopende producten voor een conceptstore of webwinkel. 

Interesse?

 • Wil jij ons assortiment (of een deel hiervan) aanbieden in jouw webwinkel en/of winkel?
 • Of ben je geïnteresseerd in B2B?

Stuur dan een e-mail naar [email protected] met de volgende gegevens:

 • Bedrijfsnaam + website
 • Contactgegevens
 • Een korte omschrijving van het bedrijf en het huidige assortiment (in geval van een website of store)
 • Overzicht/omschrijving van onze producten die je zou willen gaan verkopen/inkopen.

Algemene gegevens

De minimale orderwaarde van een inkoopbestelling begint vanaf 100 euro excl. BTW.

Franco verzending vanaf een orderwaarde van 150 euro excl. BTW.

De levertijd van een bestelling is 1 tot 4 werkdagen wanneer de artikelen op voorraad zijn. Indien ze niet op voorraad zijn hanteren wij een levertijd van max. 12 werkdagen. 

De verkoopprijs van DesignClaud producten dient gelijk te zijn aan de verkoopprijs in de -DesignClaudShop.

Als reseller mag je gebruik maken van het fotomateriaal van onze website mits je onze naam erbij vermeldt.

Onze resellers

Op dit moment verkopen o.a. webshops en fysieke winkels onze producten. Neem een kijkje in hun shops om te zien wat zij allemaal van DesignClaud verkopen.

 

House-of-items-reseller-DesignClaud House of Items in Leiden

Zusjez-Reseller-DesignClaudZusjez Webshop

Liefs-van-Cindy-Reseller-DesignClaudLiefs van Cindy Webshop

 

Algemene voorwaarden Wholesale 

Artikel 1 - De overeenkomst

Via DesignClaudShop.com kunt u producten bestellen. Alle gegevens die wij nodig hebben om uw bestelling te verifiëren en verwerken, dient u volledig en naar waarheid in te vullen. U mag gedurende een periode van 7 werkdagen na ontvangst van uw bestelling zonder opgaaf van reden de bestelde artikelen retourneren.
 

Artikel 2 - Prijzen, offertes en aanbiedingen

 1. U betaalt de prijs die op het moment van bestellen op de website is vermeld i.c.m. de kortingscode voor Wholesale.
 2. Alle offertes en aanbiedingen van DesignClaud zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 3. DesignClaud kan niet aan haar prijzen, offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht DesignClaud niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
   

Artikel 3 - Betaling van uw bestelling

 1. U dient uw bestelling vooraf te betalen. U kunt hiervoor kiezen uit de aangeboden betaalmethoden (MultisafePay, IDeal, PayPal, Creditcard en vooraf overmaken). Betalen via een andere methode is niet mogelijk. DesignClaud streeft ernaar om bestellingen uiterlijk 5 werkdagen na ontvangst van de betaling  ter verzending aan te bieden. Hiertoe is DesignClaud echter niet verplicht. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 5 werkdagen ter verzending aan te bieden, wordt u daarover per e-mail geïnformeerd en heeft u het recht uw bestelling kosteloos te annuleren. Het door u betaalde bedrag wordt dan binnen 5 werkdagen teruggestort op uw bankrekeningnummer. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
   

Artikel 4 - Levering van uw bestelling

U kunt zelf de manier kiezen waarop uw bestelling door ons wordt verzonden. Hiervoor dient u tijdens het bestelproces op de website een keuze te maken uit de verzendmethoden die u worden aangeboden. Verzending op een andere wijze is niet mogelijk. Kiest u ervoor om uw bestelling persoonlijk op te halen dan ontvangt u van mij een e-mail voor het maken van een afspraak. Houdt u er rekening mee dat afhalen alleen mogelijk is op werkdagen tot 17:00. De verzending van uw bestelling is in handen van PostNL en vindt plaats onder volledige verantwoordelijkheid van het verzendbedrijf. Voor beschadiging, vermissing of andere problemen tijdens de verzending is DesignClaud niet aansprakelijk. Wanneer u artikelen ruilt of retourneert dient u zelf de kosten van de retourzending voor uw rekening te nemen.
 

Artikel 5 - Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.
 2. Een bestelling wordt door mij niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging door (tijdelijk) niet op voorraad zijn van artikelen of om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Wederpartij hiervan uiterlijk 4 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Wederpartij heeft in dat geval het recht om de bestelling kosteloos te annuleren. Het door u betaalde bedrag wordt dan binnen 5 werkdagen teruggestort op uw bankrekeningnummer.
   

Artikel 6 - Uw bestelling retourneren en ruilen

Ruilen of retourneren bij DesignClaud is geen probleem. U moet zich hiervoor wel aan de volgende regels houden:

 1. Alleen artikelen die bij DesignClaud zijn gekocht kunnen geruild worden.
 2. Voordat u de artikelen terugzendt, dient u hierover per e-mail contact op te nemen met DesignClaud. Om een retour aan te vragen stuurt een e-mail met retourverzoek voorzien van factuurnummer naar [email protected] Stuur geen artikelen retour zolang u geen bevestiging  heeft ontvangen. Retourzendingen zonder bevestiging van DesignClaud worden niet geaccepteerd.
 3. U kunt gedurende 7 werkdagen na ontvangst van uw bestelling zonder opgaaf van reden artikelen retourneren. De termijn van 7 werkdagen wordt door DesignClaud bepaald door de datum waarop u een retourverzoek heeft aangevraagd te vergelijken met de verwachte bezorgdatum van de bestelling.
 4. U dient, na ontvangst van een retourbevestiging, de artikelen binnen 7 dagen onbeschadigd in de originele verpakking terug te sturen. Vermeld hierbij uw naam, factuurnummer en rekeningnummer.
 5. De kosten en het verzendrisico van de retourzending zijn voor eigen rekening.
 6. Artikelen kunnen alleen geruild worden voor een ander artikel uit de webshop. De kosten en het verzendrisico van de zending zijn voor eigen rekening.
 7. Ingeval van het retourneren van artikelen, ontvangt u het door u betaalde bedrag van die artikelen, exclusief verzendkosten, binnen 30 dagen na ontvangst van de geretourneerde bestelling op uw rekening.
   

Artikel 7 - Garantie

Alle door DesignClaud geleverde artikelen zijn van hoge kwaliteit en voldoen aan alle normen en eisen die daaraan, bij normaal gebruik, kunnen worden gesteld. De door DesignClaud geleverde artikelen zijn vrij van gebreken van welke aard dan ook. Deze garantie is geldig tot 4 weken na levering van het artikel. Uw factuur is uw garantiebewijs.

 1. Wanneer blijkt dat een door DesignClaud geleverd artikel niet voldoet aan de afgegeven garantie, zorgt DesignClaud binnen redelijke termijn voor een passende oplossing. U dient hiertoe, onder vermelding dat u aanspraak maakt op de garantie en een beschrijving van het gebrek, het artikel te retourneren conform de regels die beschreven zijn onder “retourneren en ruilen”. Indien het artikel gebreken heeft dan dient u hiervoor foto's toe te sturen waarop de gebreken te zien zijn. Indien retourzending redelijkerwijs onmogelijk is, dan dient u DesignClaud hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Na retourzending (of ontvangst van een schriftelijke garantie aanspraak) en beoordeling van de garantie aanspraak door DesignClaud, wordt het artikel naar keuze van DesignClaud ofwel hersteld, ofwel vervangen, ofwel vergoed.
 2. In geval tot vervanging van een artikel wordt overgegaan verplicht u zich het te vervangen artikel aan DesignClaud te retourneren en het eigendom hiervan aan DesignClaud over te dragen.
 3. De garantie geldt niet als een gebrek is ontstaan door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, of wanneer uzelf of derden wijzigingen aan het artikel hebben aangebracht (dan wel een poging hiertoe is ondernomen), of wanneer het artikel gebruikt is voor doelen waarvoor het niet bestemd is.
 4. Indien een door DesignClaud geleverd artikel niet overeenkomt met de gesloten overeenkomst en dit als gebrek in de zin van de regeling productaansprakelijkheid wordt aangemerkt, dan is DesignClaud niet aansprakelijk voor enige gevolgschade die daaruit voortvloeit.
 5. Wanneer de producent van een gebrekkig artikel aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van DesignClaud beperkt tot herstel, vervanging of vergoeding van het geleverde artikel.
 6. Onverminderd de voorgaande garantiebepalingen is DesignClaud niet aansprakelijk indien het gebrek te wijten is aan opzet, grove schuld, verwijtbaar handelen, onoordeelkundig gebruik of oneigenlijk gebruik van uw kant.
 7. De in deze garantiebepalingen geformuleerde beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet geldig indien het gebrek een gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van DesignClaud, haar medewerkers of onder haar verantwoordelijkheid opererende derden (voor zover deze verantwoordelijkheid niet expliciet is uitgesloten).
   

Artikel 8 - Privacy

Zonder uw expliciete toestemming verstrekt DesignClaud uw gegevens niet aan derden, met inachtneming van het hiervoor genoemde. Indien u niet langer betrokken wil worden bij marketingacties van DesignClaud, waaronder nieuwsbrieven en aanbiedingen, dan kunt een verzoek per e-mail richten aan [email protected].
 

Artikel 9 - Klachten

Wanneer u klachten heeft over onze artikelen of onze service, of u bent op een andere manier ontevreden over bepaalde zaken, dan kunt u contact met ons opnemen via [email protected]. Wanneer uw klacht een specifieke bestelling betreft vermeld dan ook het factuurnummer en de specifieke klacht. 
 

Artikel  10 - Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 

Artikel 11 - Aanvragen om reseller te worden

Verkoopadressen die door DesignClaud worden goedgekeurd, worden op dat moment exclusief goed gekeurd voor de op dat moment geldende aanvraag met betrekking dat website of verkoopadres. Mocht de reseller besluiten om via een ander/extra verkoopkanaal ook DesignClaud aan te gaan bieden, anders dan het bij de aanvraag geldende verkoopkanaal/adres, zal hier eerst toestemming voor verleend moeten worden door DesignClaud.


Artikel 12 - Afspraken reseller

 1. Op alle afbeeldingen die worden getoond op www.designclaudshop.com of diens Social media kanalen rust een copyright. Bij schending van het copyright bent u verplicht de fotolicentie vergoeding te betalen van € 75,- (excl. btw) op het gebruiken van de afbeeldingen. Indien u een ontwerp één op één kopieert dan wel voor privé gebruik of commercieel gebruik, dan bent u verplicht een commerciële licentie af te nemen á € 299 (excl. btw)  bij gebruik van minder dan 250 kopieën/exemplaren. Bij gebruik van kopieën en/of exemplaren vanaf 251 stuks bent u verplicht tot het betalen van een commerciële licentie á € 999 (excl. btw).
 2. Als reseller kunt u gebruik maken van het fotomateriaal op de website ter promotie van de DesignClaud producten. Bij promotie via Social media dient u DesignClaud te noemen in uw bericht. 
 3. U mag niet onder de prijs van DesignClaud zitten, tenzij anders overeengekomen.


DesignClaud

Planetenpark 65

1443 BS Purmerend

Telefoon:   +31658016674
E-mailadres:   [email protected]

KvK: 88428141

Btw: NL004602045B86


IBAN: NL10 KNAB 0516 1191 68

BIC: KNABNL2H